SECONDARY NOMINAL PREDICATION IN NON-ELEMENTARY SIMPLE SENTENCE
Abstract and keywords
Abstract (English):
This monograph is devoted to the study of the functioning of concrete and abstract nouns as bearers of secondary predication and proposition in the folded non-elementary simple sentences in the Russian language. At the level of non-elementary simple sentences, there are specific means of updating the procedural semantics of specific nouns, specific ways of language representation of functional-semantic categories of personality, temporality and taxis. A high degree of compression of the statements suggests a closer relationship to secondary predicates with context and background knowledge speaking

Keywords:
rolled proposition, secondary predicates, identity, temporality, taxis, specific names as carriers of coagulated proposition
Text
Publication text (PDF): Read Download
Table of contents (PDF): Read Download

текст

References

1. Abramov O.V. Semantiko-sintaksicheskiy aspekt imen pro-pozicional'noy ustanovki//Semantika yazykovyh edinic. M.,1998,ch. 1.

2. Adamec P. Neskol'ko zamechaniy o sintaksicheskoy omoni-mii v russkom yazyke// Sistemnye semanticheskie svyazi yazykovyh edinic. M., 1992. — S. 46–53.

3. Adamec P. O semantiko-sintaksicheskih funkciyah deverba-tivnyh i dead'ektivnyh suschestvitel'nyh// Filologicheskie nau-ki, 1973. — № 4.

4. Admoni V.G. Grammaticheskiy stroy kak sistema postroeniya i obschaya teoriya grammatiki. L., 1988.

5. Admoni V.G. Osnovy teorii grammatiki. M. — L., 1964.

6. Alisova T.B. K voprosu o tak nazyvaemyh «stativnyh» pre-dikatah// Vsesoyuznaya nauchnaya konferenciya po teoreticheskim vo-prosam yazykoznaniya. M., 1974.

7. Anisimova A.N. Slovosochetanie s otad'ektivnym suschest-vitel'nym v sistemno-funkcional'nom aspekte. Avtoref. diss.... kandidata nauk. SPb., 1992.

8. Apresyan Yu.D. Leksicheskaya semantika (sinonimichnye sred-stva yazyka). M., 1974.

9. Apresyan Yu.D. Eksperimental'noe issledovanie semantiki russkogo glagola. M., 1967.

10. Arutyunova N.D. Predlozhenie i ego smysl: Logiko-semanticheskie problemy. M., 1976.

11. Arutyunova N.D. Semanticheskoe soglasovanie slov i inter-pretaciya predlozheniya// Grammaticheskoe opisanie slavyanskih yazykov. M., 1974.

12. Arutyunova N.D, Yazyk i mir cheloveka. M., 1999.

13. Babayceva V.V. Perehodnye konstrukcii v sintaksise. Vo-ronezh, 1967.

14. Balli Sh. Obschaya lingvistika i voprosy francuzskogo yazy-ka. M., 1955.

15. Benvenist E. Obschaya lingvistika. M., 1974.

16. Bondarko A.V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst. L., 1971.

17. Bondarko A.V. Grammaticheskoe znachenie i smysl. L., 1978.

18. Bondarko A.V. Opyt lingvisticheskoy interpretacii soot-nosheniya sistemy i sredy// Voprosy yazykoznaniya. — 1985. — № 1. — S. 13–23.

19. Bondarko A.V. Principy postroeniya funkcional'noy grammatiki sovremennyh slavyanskih yazykov// Grammaticheskoe opisanie slavyanskih yazykov. Koncepcii i metody. M., 1974.

20. Bondarko A.V. Problemy grammaticheskoy semantiki i rus-skoy aspektologii. SPb., 1996.

21. Bondarko A.V. Teoriya morfologicheskih kategoriy. L., 1976.

22. Bondarko A.V. Funkcional'naya grammatika. L., 1984.

23. Bulanin L.L. Trudnye voprosy morfologii. M., 1976.

24. Bulygina T.V. K postroeniyu tipologii predikatov v rus-skom yazyke // Semanticheskie tipy predikatov. M., 1982.

25. Varlamova V.V. Funkcional'no-semanticheskoe pole tempo-ral'nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... kandi-data nauk. Krasnodar, 1996.

26. Vasil'ev L.M. Semantika russkogo glagola. M., 1981.

27. Vezhbickaya A. Semanticheskie universalii i opisanie yazy-kov. M., 1990.

28. Vinogradov V.V. Voprosy grammaticheskogo stroya. M., 1955.

29. Vinogradov V.V. Issledovaniya po russkoy grammatike. Iz-brannye trudy. M., 1975.

30. Vinogradov V.V. Nekotorye zadachi izucheniya sintaksisa prostogo predlozheniya // Voprosy yazykoznaniya, 1954. — № 1. — S. 3–29.

31. Vinogradov V.V. Russkiy yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove. M., 1972.

32. Vlasova N.S. K voprosu ob implicitnosti predlozhno-padezhnyh sochetaniy (na materiale konstrukciy s predlogom «pri»)// Filologicheskie nauki, 1973. — № 1. — S. 63–69.

33. Vol'f E.M. Sopostavitel'noe izuchenie sinonimicheskih ryadov// Filologicheskie nauki, 1963. — № 1. — S. 90–101.

34. Vsevolodova M.V. Sposoby vyrazheniya vremennyh otnoshe-niy v sovremennom russkom yazyke. M., 1975.

35. Vsevolodova M.V., Vladimirskiy E. Yu. Sposoby vyrazhe-niya prostranstvennyh otnosheniy v sovremennom russkom yazyke. M., 1982.

36. Vsevolodova M.V., Potapova G.B. Sposoby vyrazheniya vre-mennyh otnosheniy. M., 1973.

37. Gavrilova G.F. Ob izomorfizme slozhnopodchinennogo predlozheniya i slovosochetaniya // Podchinenie v polipredikativ-nyh konstrukciyah. Novosibirsk, 1980. — S. 28–37.

38. Gavrilova G.F. O prognoziruyuschey roli opornogo slova v glavnoy chasti slozhnopodchinennogo predlozheniya// Filologiche-skie nauki, 1985. — № 2.

39. Gavrilova G.F. Perehodnye konstrukcii v sintaksise slozhnogo predlozheniya: Uchebnoe posobie k speckursu. Rostov-na-Donu, 1985.

40. Gavrilova G.F. Slozhnoe predlozhenie v funkcional'nom aspekte: Uchebnoe posobie k speckursu. Rostov-na-Donu, 1991.

41. Gavrilova G.F. Uslozhnennoe slozhnoe predlozhenie v rus-skom yazyke. Rostov-na-Donu, 1979.

42. Gak V.G. Nominaciya deystviya// Logicheskiy analiz yazyka: Modeli deystviya. M., 1992.

43. Galushko T.G. Konceptual'nyy diapazon glagol'nyh anali-ticheskih konstrukciy. Blagoveschensk, 1996.

44. Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka/ Pod red. Shvedovoy N.Yu. M., 1970.

45. Gurevich V.V. O «sub'ektivnom» komponente yazykovoy se-mantiki // Voprosy yazykoznaniya, 1998. — № 1. — S. 27–35.

46. Danesh F. Opyt lingvisticheskoy interpretacii sintaksi-cheskoy omonimii // Voprosy yazykoznaniya, 1964. — № 6. — S. 3–16.

47. Dem'yankov V.Z. Determiniruyuschie lingvisticheskie teorii v konce 20 veka // Yazyk i nauka konca 20 veka. M., 1995.

48. Dolzhenko N.G. Russkoe predlozhenie s deverbativnym obo-rotom (osobennosti funkcionirovaniya, sintaksicheskiy status i semanticheskie modeli). Avtoref. diss. … doktora nauk. Ekate-rinburg, 2006.

49. Dudko O.N. Propozicionnoe soderzhanie oborotov s sopos-tavitel'no-vydelitel'nymi predlogami// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 95–97.

50. Espersen O. Filosofiya grammatiki. M., 1958.

51. Efanova L.P. Sub'ekt — bazovyy komponent semantiche-skoy struktury predlozheniya. M., 1991.

52. Zolotova G.A. Kommunikativnye aspekty russkogo sintak-sisa. M., 1982.

53. Zolotova G.A. Monopredikativnost' i polipredikativ-nost' v russkom sintaksise// Voprosy yazykoznaniya, 1995. — № 2. — S. 99–109.

54. Zolotova G.A. Ocherk funkcional'nogo sintaksisa russkogo yazyka. M., 1973.

55. Zolotova G.A., Onipenko N.K., Sidorova M.Yu. Kommunika-tivnaya grammatika russkogo yazyka. M., 1998.

56. Il'enko S.G. Kommunikativno-strukturnaya priroda slozh-nogo predlozheniya i ego antropocentricheskaya potenciya// Asim-metriya kak princip funkcionirovaniya yazykovyh edinic. Novo-sibirsk, 2008. — S. 31–37.

57. Kazakov V.P. Imena deystviya v grammatike i slovare// Fi-lologicheskie nauki, 1999. — № 3. — S. 102–106.

58. Kamynina A.A. O formal'nyh sintaksicheskih priznakah polupredikativnyh konstrukciy v russkom yazyke. M., 1971.

59. Kasevich V.V. Semantika. Sintaksis. Morfologiya. L., 1988.

60. Kasevich V.V., Hrakovskiy V.S. Ot propozicii k semantike predlozheniya// Tipologiya konstrukciy s predikativnymi aktan-tami. L., 1985.

61. Kacnel'son S.D. Obschee i tipologicheskoe yazykoznanie. L., 1986.

62. Kacnel'son S.D. Tipologiya yazyka i rechevoe myshlenie. L., 1972.

63. Kim E.M. Formal'nye i soderzhatel'nye otnosheniya mezhdu slozhnymi predlozheniyami s predikativnymi aktantami i pro-stymi predlozheniyami. Avtoref. diss.... kandidata nauk. Tomsk, 1986.

64. Kolesnikov N.P. Poryadok slov v russkom predlozhenii i sintaksicheskaya omonimiya. Rostov-na-Donu, 1984.

65. Kopylenko M.M. Sochetaemost' leksem v russkom yazyke. M., 1973.

66. Koryakovceva E.I. Status imeni deystviya// Voprosy yazyko-znaniya, 1996. — № 3. — S. 55–64.

67. Krzhizhkova E. Nekotorye problemy izucheniya kategorii vremeni v sovremennom russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya, 1962. — № 3. — S. 17–26.

68. Kryga T.I. Strukturno-semanticheskie osobennosti propo-zitivnyh konstrukciy// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 116–119.

69. Kuznecova G.A. Usloviya proyavleniya otglagol'nymi susche-stvitel'nymi processual'noy semantiki. Avtoref. diss.... kan-didata nauk. Kuybyshev, 1982.

70. Kurilovich E. Derivaciya leksicheskaya i derivaciya sintak-sicheskaya // Ocherki po lingvistike. M., 1962.

71. Ledenev Yu.Yu. Strukturno-semanticheskie osobennosti kau-zativnyh determinantnyh konstrukciy v sovremennom russkom literaturnom yazyke. Avtoref. diss... kandidata nauk. Stavropol', 1996.

72. Leont'ev A.P. Omonimiya monosub'ektnyh i raznosub'ekt-nyh fraz i priemy ee snyatiya// Stroenie i funkcionirovanie sintaksicheskih edinic. Irkutsk, 1983. — S. 77–92.

73. Li V.S. Semanticheskiy analiz polipropozitivnyh pred-lozheniy.// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998, ch.2, s. 123–124.

74. Li Chzhon-Hen. K probleme fakta v lingvistike (na mate-riale predlozheniy nepolnoy nominalizacii) // Filologicheskie nauki, 1999. — № 2. — S. 54–63.

75. Lingvisticheskiy enciklopedicheskiy slovar' /Pod red. Yar-cevoy V.N. M., 1990.

76. Lomtev T.P. Predlozhenie i ego grammaticheskie kategorii. M.,1972.

77. Lomtev T.P. Struktura predlozheniya v sovremennom rus-skom yazyke. M., 1979.

78. Malaschenko V.P. Svobodnoe prisoedinenie predlozhno — padezhnyh form imeni suschestvitel'nogo v sovremennom russkom yazyke. Rostov-na-Donu, 1972.

79. Martine A. Osnovy obschey lingvistiki // Novoe v lingvis-tike. Vyp. III. M., 1963.

80. Melig H.R. Nekotorye analogii mezhdu morfologiey susche-stvitel'nyh i morfologiey glagol'nogo vida v russkom yazyke // Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. M., 1997. — T. 3. — S. 83–102.

81. Meschaninov I.I. Chleny predlozheniya i chasti rechi. L., 1978.

82. Miniyarova I.M. Funkcional'no-semanticheskoe pole per-sonal'nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... kan-didata nauk. Krasnodar, 1993.

83. Moskal'skaya O.I. Shendel's E.I. Mnogoznachnost' i sino-nimiya v grammatike // Filologicheskie nauki, 1973. — № 5. — S. 105–107.

84. Nikitin M.V. Osnovy lingvisticheskoy teorii znacheniya. M., 1988.

85. Nikolaeva T.M. Teoriya funkcional'noy grammatiki kak predstavlenie yazykovoy davnosti (na materiale 4 vypuskov kn. «Teoriya funkcional'noy grammatiki») // Voprosy yazykoznaniya, 1995. — № 1. — S. 68–79.

86. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka. M., 1993.

87. Osnovy postroeniya funkcional'noy grammatiki russkogo yazyka dlya nerusskih / Pod red. Kil'dibekovoy T.A. Ufa, 1991.

88. Pavlyukovich V.B. Deliberativno-ob'ektnye glagoly v slozhnom i prostom predlozhenii. Avtoref. diss.... kandidata na-uk. M., 1973.

89. Paducheva E.V. O semantike sintaksisa: Materialy k transformacionnoy grammatike russkogo yazyka. M., 1974.

90. Paducheva E.V. O proizvodnyh diatezah otpredikatnyh imen v russkom yazyke // Problemy lingvisticheskoy tipologii i struktury yazyka. L, 1977. — S. 84–107.

91. Panteleev A.F. Kategorii temporal'nosti i taksisa // So-vremennyy russkiy yazyk: sistema yazyka, rech', obschenie. Rostov-na-Donu, 2010. — S. 25–33.

92. Panteleev A.F. K voprosu o sintaksicheskoy omonimii v polipropozitivnom prostom predlozhenii//Problemy sovremen-noy filologii. Rostov-na-Donu, 2011. — S. 226–231.

93. Panteleev A.F. Konkretnoe imya suschestvitel'noe bez pred-loga v funkcii nositelya vtorichnoy imennoy predikacii // Izves-tiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki, 2010. — № 2. — S. 108–116.

94. Panteleev A.F. Konkretnye suschestvitel'nye s predlogami «o» i «pro» v funkcii nositeley vtorichnoy imennoy predika-cii//Lingua mobilis, Chelyabinsk, 2010. — № 7 (26). — S. 31–37 // http://www.linguamobilis.ucoz.ru.

95. Panteleev A.F. O vtorichnoy imennoy predikacii i soby-tiynosti konkretnogo imeni // Aktual'nye problemy filologii i metodiki prepodavaniya. Rostov-na-Donu, 2001. Ch. 1. — S. 104–113.

96. Panteleev A.F. O processual'nosti konkretnyh suschestvi-tel'nyh s predlogami «na» i «dlya» v neelementarnyh prostyh predlozheniyah // Yazyk. Diskurs. Tekst: V Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya: Trudy i materialy. Ch. 1. Rostov-na-Donu, 2010. — S. 254–256.

97. Panteleev A.F. O sposobah vyrazheniya propozitivnogo znacheniya v konstrukciyah s konkretnymi suschestvitel'nymi // Ak-tual'nye problemy metodiki prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo. Rostov-na-Donu, 2002.

98. Panteleev A.F. Polipropozitivnoe prostoe predlozhenie: personal'nost', temporal'nost', taksis. Avtoref. diss. … kand. nauk. Rostov-na-Donu, 2000.

99. Panteleev A.F. Sochinitel'naya svyaz' kak sredstvo aktuali-zacii processual'noy semantiki v konstrukciyah s konkretnymi imenami// Yazyk. Diskurs. Tekst: Mezhdunarodnaya nauchnaya konfe-renciya: Trudy i materialy. Ch. 1. Rostov-na-Donu, 2004. — S. 171–176.

100. Parti B.H. Vid i interpretaciya imennyh grupp// Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. M., 1997. — T.3. — S. 121–140.

101. Pereverzev K.A. Semantika kauzacii na fone leksicheskoy i propozicional'noy tipologii // Voprosy yazykoznaniya, 1996. — № 5.

102. Percov N.V. Grammaticheskoe i obyazatel'noe v yazyke// Vo-prosy yazykoznaniya, 1996. — № 4. — S. 39–61.

103. Percov N.V. K probleme invarianta grammaticheskogo zna-cheniya. Glagol'noe vremya v russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya, 1998. — № 1. — S. 3–26.

104. Peshkovskiy A.M. Russkiy sintaksis v nauchnom osvesche-nii. M., 1956.

105. Pokrovskiy M.M. Izbrannye raboty po yazykoznaniyu. M., 1959.

106. Pospelov N.S. Mysli o russkoy grammatike. M., 1990.

107. Pospelov N.S. O dvuh ryadah grammaticheskih znacheniy gla-gol'nyh form vremeni v sovremennom russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya. — 1966. — № 2.

108. Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoy grammatike. M., 1977. — T. 4.

109. Predikativnost' i polipredikativnost'/ Pod red. Biren-bauma Ya.G. Chelyabinsk, 1987.

110. Prokopovich N.N., Deribas L.A., Prokopovich E.N. Imennoe i glagol'noe upravlenie v sovremennom russkom yazyke. M., 1981.

111. Raspopov I.P. Ocherki po teorii sintaksisa. — Voronezh, 1973.

112. Raspopov I.P. Spornye voprosy sintaksisa. Rostov-na-Donu, 1981.

113. Raspopov I.P. Stroenie prostogo predlozheniya v sovre-mennom russkom yazyke. M., 1970.

114. Rozina R.I. Kognitivnye otnosheniya v taksonomii. Kate-gorizaciya mira v yazyke i tekste // Voprosy yazykoznaniya, 1994. — № 6. — S. 60–78.

115. Rudenko D.I. Imya v paradigmah «filosofii yazyka». Har'kov, 1990.

116. Russkaya grammatika /Gl. red. Shvedova N.Yu. M., 1980.

117. Russkiy yazyk. Enciklopediya / Gl. red. Filin F.P. M., 1979.

118. Semantika i pragmatika edinic yazyka v tekste/ Otv. red. Tuchinskaya N.O. L., 1988.

119. Semantika, grammatika i pragmatika yazykovyh edinic/ Otv. red. Firsova N.M. M., 1988.

120. Stepanov Yu.S. Imena, predikaty. predlozheniya: Semiolo-gicheskaya grammatika. M., 1981.

121. Tarasova E.V. Yazykovoe pole kak edinica didakticheskoy tipologii. — Kiev, 1991.

122. Tatarnikova G.F. Sinonimika imennyh oborotov s otgla-gol'nymi suschestvitel'nymi i pridatochnyh predlozheniy. — Rostov-na-Donu, 1970.

123. Ten'er L. Osnovy strukturnogo sintaksisa. M., 1988.

124. Teoriya funkcional'noy grammatiki. Vvedenie. Aspektu-al'nost'. Vremennaya lokalizovannost'. Taksis. / Otv. red. Bon-darko A.V. L., 1987.

125. Teoriya funkcional'noy grammatiki. Personal'nost'. Za-logovost' / Otv. red. Bondarko A.V. SPb., 1991.

126. Teoriya funkcional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'/ Otv. red. Bondarko A.V. — M., 1990.

127. Tihomirova T.S. K voprosu o perehodnosti chastey rechi // Filologicheskie nauki, 1973. — № 5. — S. 78–87.

128. Uryson E.V. Sintaksicheskaya derivaciya i «naivnaya» kar-tina mira // Voprosy yazykoznaniya, 1996. — № 4. — S. 25–38.

129. Finkel' A.M. Proizvodnye prichinnye predlogi v sovre-mennom russkom literaturnom yazyke. Ih vozniknovenie, razvitie, znachenie, upotreblenie. Har'kov, 1962.

130. Finkel' A.M. Predlogi, vyrazhayuschie kategoriyu prichin-nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... doktora na-uk. L., 1965.

131. Finkel' A.M. O vremeni grammaticheskom i vremeni ob'-ektivnom // Filologicheskie nauki, 1963. — № 1. — S. 53–64.

132. Fomina A.Yu. Konstrukciya s vtorichnoy predikaciey kak sredstvo reprezentacii makrosobytiya. Avtoref. diss.... kand. na-uk. Tambov, 2007.

133. Funkcional'nyy analiz grammaticheskih aspektov vyska-zyvaniya / Pod red. Bondarko A.V. L., 1985.

134. Funkcional'nyy analiz grammaticheskih form i konst-rukciy / Pod red. Bondarko A.V. L., 1988.

135. Chelovecheskiy faktor v yazyke. Yazyk i porozhdenie rechi / Otv. red. Kubryakova E.S. M., 1991.

136. Cheremisina M.I., Kolosova T.A. Ocherki po teorii slozh-nogo predlozheniya. Novosibirsk. 1987.

137. Shapovalova T.E. Temporal'nyy determinant i skrytaya predikaciya.// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998, ch.2, s. 184–186.

138. Shvedova N.Yu. K sporam o determinantah (obstoyatel'st-vennaya determinaciya prostogo predlozheniya) // Filologicheskie nauki, 1972. — №5. — S. 66–77.

139. Scherba L.V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost'. L., 1974.

140. Yakobson R.O. Rechevaya kommunikaciya // Izbrannye raboty. M., 1985. — S. 306–318.

141. Yakobson R.O. Shiftery, glagol'nye kategorii i russkiy glagol// Principy tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya. M., 1972. — S. 95–113.

142. Yarygina E.S. Prostye predlozheniya s prichinnym i cele-vym determinantom// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 190–192.

Login or Create
* Forgot password?