ABOUT THE MODE INFLUENCE OF APPLYING SHOCK LOADS ON THE INDICATORS OF COMPACTIBILITY OF CLAY LOAM
Abstract and keywords
Abstract (English):
The results of tests of samples of clay loam on the effects of different modes of applying multiple shocks are presented. The influence of shock loading conditions on the deformability of the samples, their density and power consumption of upcompaction are assessed. Revealed that the highest density is typical for samples compacted at a linearly increasing load conditions, and the lowest – at constant load conditions.

Keywords:
loam sample, sample height, shock load, applying mode, tests, density, power consumption, dynamic resistance.
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. GOST 22733-2002. Grunty. Metod laboratornogo opredeleniya maksimal´noy plotnosti. – Vzamen GOST 227-77; Vved. 01.07.2003. M., 2002. 11 s.; il. – (Sistema standartov na grunty, osnovaniya i fundamenty).

2. Bekbasarov I.I. Vliyanie rezhima prilozheniya udarnoy nagruzki na uplotnyaemost´ grunta. Vestnik ENU im. L.N. Gumileva. 2004. №4. S. 245-249.

3. Bekbasarov I.I. O ratsional´nykh rezhimakh prilozheniya udarnoy nagruzki pri vytrambovyvanii kotlovanov pod fundamenty: sb. nauch. tr. / KazNIISSA. 2007. Vyp. 22 (32). S.198-202.

4. Fundamenty v vytrambovannykh kotlovanakh. Pravila proizvodstva i priemki rabot: SN RK 5.01-07-2002. / Komitet po del. str-va MIiT RK: Vved. vpervye 01.04.2003. Astana: Proektnaya akademiya ≪KAZGOR, 2003. 27 s.: il.

5. Bekbasarov I.I. Osnovy ratsional´nogo vytrambovyvaniya kotlovanov pod fundamenty. Taraz: Taraz universitetі, 2011. 155 s.; il.


Login or Create
* Forgot password?