FOOD SECURITY OF A REGION: ESSENCE, FACTORS, CRITERIA
Abstract and keywords
Abstract (English):
Now food security of the region is a priority task the solution of which promotes stable development of national economy. Indeed, food security is one of criteria reflecting the level of social and economic development of society. At the same time there is an objective necessity of doing researches of the factors influencing it, and also descriptions of its assessment criteria.

Keywords:
food security of the region, factors of ensuring food security of the region, criteria of ensuring food security of the region.
References

1. Burdyukov P.T., Setgaliev R.Z. Rossiya v sisteme global´noy prodovol´stvennoy bezopasnosti. – M., 1999. – 121 s.

2. Kudratov P.P. Problemy obespecheniya prodovol´stvennoy bezopasnosti v usloviyakh malozemel´ya i trudoizbytochnosti. – M.: MAKS Press, 2005. – 268 s.

3. Mal´tus T.R. Opyt o zakone narodonaseleniya. – Petrozavodsk: Petrokom, 1993. – 136 s.

4. Osnovy regional´noy ekonomiki / A.G. Granberg; Gos. un-t – Vysshaya shkola ekonomiki. – M.: Izd. dom GU VShE, 2004. – 495 s.

5. Fiziokraty : izbrannye ekonomicheskie proizvedeniya / F. Kene, A.R.Zh. Tyurbo, P.-S. Dyupon de Nemur ; [per. s. fr. A.V. Gorbunov i dr. ; per. s. angl. i nem. P.N. Klyukin ; predisl. P.N. Klyukin]. – M.: Eksmo, 2008. – 1198 s.


Login or Create
* Forgot password?