Nasirova Kamala Fuad gyzy

Education
Workplaces
  1. Bakinskiy slavyanskiy universitet , kafedra mezhdunarodnyh otnosheniy , doktorant ,
Login or Create
* Forgot password?