Popovich Aleksey Mironovich

Education
Workplaces
  1. FGBOU VO «Omskiy gosudarstvennyy universitet im. F.M. Dostoevskogo» d-r ekon. nauk, docent, Direktor Instituta upravleniya, professor
Location
Omsk , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?